Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto zásady ochrany osobních údajů, dále uváděny jen jako „ZOOÚ“ platí pro návštěvníky našich internetových stránek, pro objednání pobytu nebo pro nákup na e-shopu prostřednictvím:

 • internetových stránek www.sikland.cz;
 • tel. čísla +420 602 750 130;
 • emailu info@sikland.cz,

jejichž provozovatelem je: Pro West company s.r.o., sídlící na adrese: Zvole 49, 592 56 Zvole, Česká republika. IČO: 09191798, DIČ: CZ09191798, Telefon: +420 602 750 130, E-mail: info@sikland.cz, dále uváděn jen jako „Správce“.

1.2.  Jakékoliv kontaktování správce a jemu dobrovolném poskytnutí osobních údajů od osoby, která si objednává pobyt nebo zboží, dále je tato osoba uváděná jen jako „Objednavatel“, se řídí těmito ZOOÚ a samostatným platným dokumentem Obchodních podmínek.

1.3.  Používáním našich stránek www.sikland.cz, vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.

2.  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.  Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný k plnění předmětu Smlouvy a zákonných povinností vyplývající z plnění smlouvy, zejména identifikační a kontaktní údaje.

2.2.  Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné s vámi uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služby, dále jen „Smlouva“.

2.3.  Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení a datum narození. Tedy osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
 • Kontaktní údaje – především e-mailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás budeme moci kontaktovat.
 • Údaje o využívání služeb a nákupním chování – monitoring webu, pro posouzení jeho srozumitelnosti, funkčnosti a jednoduchému ovládání. Evidování všech vašich objednávek, za účelem poskytnutí vhodné nabídky a pro účel marketingu.

2.4.  Jaké údaje o vás můžeme požadovat a dále je zpracovávat:

 • Jméno, datum a místo narození, e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresu, adresa trvalého bydliště nebo sídla spol., IČO, DIČ, RČ, č. OP, Cookies, IP adresu, foto a video materiál.

2.5.  Vždy od vás požadujeme pouze údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb a plnění předmětu Smlouvy.

3. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.  Osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci plnění předmětu Smlouvy, jsou zpřístupněny pouze Správci a dále v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak Zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupné.

3.2.  Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět pouze naši Zpracovatelé, a to na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA INTERNETU

4.1.  Veškeré osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line na: diskusních fórech, sociálních sítí správce, ve zprávách, prostřednictvím formuláře zpětné vazby (hodnocení) nebo na blogu, v rámci Vaší dobrovolné vůle, budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními návštěvníky a uživateli.

4.2.  Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete správci, může být dále šířen prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů vč. hmotné podoby (tisková podoba), a mohou být přístupné široké veřejnosti.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

5.1.  Osobní údaje zpracováváme a uchováváme výhradě na území Evropské unie.

6. DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁNY

6.1.  Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

6.2.  Běžná doba pro uchování osobních údajů, vyplývající z plnění předmětu Smlouvy je max. 10 let. Po ztrátě zákonného důvodu nebo skončení doby její archivace, provádíme skartaci a vymazání ze softwaru.

7.  UKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ COOKIES

7.1.  „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny do paměti zařízení návštěvníka našich webových stránek, který se ke stránce připojuje pomocí (PC, tablet, smartphone atp.). Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které návštěvníkovi ulehčí a zrychlí její další používání a umožňují fungování některých funkcí internetových stránek.

7.2.  Správce na svých webových stránkách užívá všeobecně rozšířenou technologii Cookies. Návštěvník těchto stránek má právo a možnost nastavit si na svém zařízení, pokud to umožňuje, upozornění na případy, kdy se na stránce objevují Cookies, nebo využívání na svém zařízení Cookies zakázat. Při zablokování všech Cookies je možné, že některé funkce těchto internetových stránek nebudou dostupné.

7.3.  Cookies používáme k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.

8.  KÓDY TŘETÍCH STRAN

8.1.  Na našich webových stránkách jsou použity „Kódy třetích stran“, které můžou ukládat Vaše osobní údaje (které jsou popsané v bodě 2.4.), námi nebo třetí stranou, mezi které patří společnosti:

 • Google, která provozuje technologii Google Analytics, která používá anonymní informace o návštěvě těchto internetových stránek za účelem zlepšení svých produktů a služeb.
 • K využití reklamy na Facebooku a Instagramu, používáme kód Pixel od spol. Facebook Inc., který shromažďuje data o navštívení webu.
 • K využití reklamy pro Sklik.cz používáme kódy spol. Seznam a.s., které shromažďují data o navštívení webu.

8.2.  Využíváním našich internetových stránek, souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich osobních údajů námi nebo těmito společnostmi.

9.  E-MAILING A NEWSLETTER

8.1.  Obchodní sdělení správce, dále uváděné jen jako „Newsletter“, je Správce oprávněn Objednavateli zasílat na základě dohody nebo dle platných právních předpisů.

9.2.  Správce je oprávněn zasílat Newsletter neboli obchodní sdělení, pouze zájemcům, kteří o tuto formu sdělení projevili zájem, zaškrtnutím, že souhlasí o zasílání Newsletteru nebo o jeho zasílání požádali písemnou formou.

9.3.  Newsletter, který se týká úzkého okruhu, o který objednavatel v minulé době projevil zájem, ať zakoupením služby či zboží, nemusí mít správce, dle platných právních předpisů, souhlas o jeho zasílání.

9.4.  Objednavatel má právo, kdykoliv a bezplatně ukončit zasílání Newsletteru a to odpovědí na email odesílatele, že nemá již zájem o jeho zasílání nebo v patičce emailu kliknutím na jeho odhlášení.

9.5.  Samotný souhlas o zasílání Newsletteru nemusí mít správce, jestliže je samotné zasílání Newsletteru předmětem plnění Smlouvy mezi Správcem a Objednavatelem.

10.  ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT

10.1.  K zabezpečení vašich osobních dat v našem softwaru využíváme antivirové programy.

10.2.  Webová prezentace vč. její domény, která je uvedena v bodě 1.1. je chráněna šifrovaným a bezpečnostním certifikátem Https.

10.3.  Osobní údaje v tištěné formě jsou archivovány, dle platných právních a účetních norem.

11.  VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.  Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky.

11.2.  Máte právo nás bezplatně kdykoliv kontaktovat, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji. Bezplatné kontaktování lze provést prostřednictvím komunikace přes email, který je uveden v bodě 1.1.

11.3.  Pro uplatnění svých práv se na nás můžete bezplatně obrátit prostřednictvím emailu.

11.4.  Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

11.5.  Správce bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

 • Právo na přístup k osobním údajům – Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás dodavatel zpracovává.
 • Právo na opravu osobních údajů – Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepravdivé, nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů – V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Zpracovávané osobní údaje vám budou poskytnuty, ve formátu Portable Document Format (PDF).
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel, jen pokud to nebude proti legislativním předpisům.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ZOOÚ.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111 (ústředna), email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

12.  ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

12.1.  Tyto ZOOÚ nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydáním a plně nahrazují předchozí ZOOÚ.

12.2.  Správce je oprávněný ZOOÚ z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit. Aktuální znění ZOOÚ je vždy zveřejněno na www.sikland.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

Ve Zvoli dne 1. května 2021


POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKŮ KULTURNÍCH A SPELEČENSKÝCH AKCÍ

(dále jen „Poučení“)

Pro West company spol. s r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s Vaší účastí na akcích pořádaných organizací Pro West company spol. s r.o. poskytnete.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro West company spol. s r.o., Zvole 49, Zvole nad Pernštejnem, 592 56, e-mail: marketing@sikland.cz, webová stránka: https://sikland.cz.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro West company spol. s r.o. zpracovává osobní údaje mu poskytnuté účastníkem akce prostřednictvím online či tištěných formulářů, nebo jinou cestou, např. telefonicky či písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa, pokud jsou účastníkem poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum a místo narození, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, velikost obce, ve které účastník žije, číslo bankovního účtu, jednotlivé platby příspěvků a registračních poplatků, profilová fotografie, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce a IP adresa, soubory cookies.

Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje účastníků akcí jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich řádné účasti na akci, tj. zejména jejich registrace, účast, zpracování a přiřazení jimi poskytnutých darů a registračních poplatků, vstupného a komunikace s účastníky.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

 1.  při identifikaci účastníka a jeho registračního poplatku, případně daru, případně vstupného v rozsahu párování těchto plateb s účastníkem;
 2. pro vnitřní komunikaci s účastníkem (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování);
 3. pro vnější komunikaci Western Šiklův mlýn, s.r.o. (např. zobrazení v seznamu registrovaných, zpracování statistických přehledů a případně další vždy v rozsahu souhlasu účastníka), a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Western Šiklův mlýn, s.r.o. udělil účastník, případně zákonný zástupce účastníka, a dále
 4. v souvislosti s plněním právních povinností Pro West company spol. s r.o., případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo
 5. pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků Pro West company spol. s r.o. (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů Pro West company spol. s r.o. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků Pro West company spol. s r.o.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti Pro West company spol. s r.o. a přidružených akcí vůči stávajícím nebo potenciálním účastníkům, resp. veřejnosti, s cílem podpořit jednotlivé konané akce.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od účastníků, a to zejména v souvislosti s:

 • registrací na akci;
 • vyplněním online či papírového formuláře;
 • zaplacením vstupného;
 • cookies politikou;
 • marketingovými nástroji pro sledování webové aktivity;
 • nákupem v e-shopu;
 • sběrem dat v souvislosti s ubytovacími službami;
 • účastí na akci organizovanou Pro West company spol. s r.o. a případně v rámci další komunikace s účastníky, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které účastník organizaci Pro West company spol. s r.o. poskytne.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím emailu, nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu Pro West company spol. s r.o., nebo osobě jednající v zastoupení, viz správce osobních údajů výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Pro West company spol. s r.o., nebo osobě jednající v zastoupení, může Western Šiklův mlýn, s.r.o. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává přímo Pro West company spol. s r.o. a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Pro West company spol. s r.o. takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Pro West company spol. s r.o., se kterými bude Pro West company spol. s r.o. při poskytování podpory spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s Pro West company spol. s r.o. je uveden na webové adrese www.sikland.cz, případně jej Pro West company spol. s r.o. na žádost zašle účastníkovi na jeho e-mailovou adresu.

Se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Pro West company spol. s r.o. nebo Správce.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období účasti účastníka na akcích organizovaných Pro West company spol. s r.o. Následné období platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů v plném znění je stanoveno od prvotní účasti, zaplacení vstupného, registrace, soubory cookies, vyplněním formulářů (online i papírových), nákupem v e-shopu, sběrem dat v souvislosti s ubytováním účastníka, po odvolání souhlasu účastníkem.

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti účastníka na zabezpečeném serveru Pro West company spol. s r.o., dále v zabezpečeném cloudovém řešení Google Disc a v zabezpečeném archivu pro tiskoviny Pro West company spol. s r.o. přístupném pouze Pro West company spol. s r.o., zastupující osobě případně Správcem.

DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje Pro West company spol. s r.o. zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Pro West company spol. s r.o. se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Pro West company spol. s r.o. povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Pro West company spol. s r.o. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Pro West company spol. s r.o. o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Pro West company spol. s r.o.
 • Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Pro West company spol. s r.o. námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Pro West company spol. s r.o. nebo jiných osob (dle „Nařízení“); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Pro West company spol. s r.o.
 • Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Pro West company spol. s r.o. a předat je jinému správci osobních údajů.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace 19. 10. 2020) je vždy zveřejněno na www.sikland.cz

Rezervovat ubytování