Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto Obchodní podmínky platí pro objednání voucherů na internetových stránkách www.sikland.cz, jejichž provozovatelem je: Pro West company spol. s r.o., sídlící na adrese: Zvole 49, 592 56 Zvole, Česká republika. IČO: 09191798, DIČ: CZ09191798, DS: hfb75xp, Telefon: +420 602 750 130, E-mail: info@sikland.cz, dále uváděn jen jako „Prodávající“.

1.2.  Objednávka prostřednictvím e-shopu se pro účely Obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření Smlouvy, dále uváděno jen jako „Smlouva“, uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku.

1.3.  Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a osoby, která si objednává zboží, dále je tato osoba uváděná jen jako „Kupující“. Kupující potvrzením Objednávky současně stvrzuje, že tyto obchodní podmínky četl a bez výhrad akceptuje.

1.4.  Veškeré vztahy se řídí Obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé Smlouvy a veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

1.5.  Součástí Smlouvy a Obchodních podmínek je příloha Ochrany osobních údajů, která obsahuje práva a povinnosti Prodávajícího ke Kupujícímu a naopak.

2.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce, může Kupující přistupovat do svého „uživatelského rozhraní“. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží, dále jen „Uživatelský účet“. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3.  Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, a to včetně Obchodních podmínek.

2.6.  Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

3.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), DIČ: CZ09191798.

3.3.  Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že odsouhlasením Objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této Smlouvy. Smlouvou se prodávající zavazuje k plnění Smlouvy dle Objednávky a Kupující se zavazuje zaplatit za zboží Prodávajícímu cenu uvedenou v objednávce.

3.4.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uveden v ceníku dopravy, ceník platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží, dále společně jen jako „Objednávka“.

3.6.  Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost, že Kupující může zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Kupující Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení potvrdí, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce, dále jen „Elektronická adresa kupujícího“.

3.7.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.  Smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy Kupující obdrží od Prodávajícího e-mail, v jehož předmětu bude uvedeno „Potvrzení objednávky“.

3.9.  Kupující souhlasí při uzavírání kupní Smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní Smlouvy (náklady na internetové připojení nebo telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (č. účtu: 293150036/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. na adrese: nám. Republiky 553/26, 591 01 Žďár nad Sázavou);
 • platbou kartou online, prostřednictvím platební brány Stripe.

4.2.  Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní Smlouvy. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4.  V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5.  Případné poskytnuté slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat. Nárok na slevu musí být proveden ještě před dokončením Objednávky.

4.6.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího. To neplatí v případě zakoupení E-vstupenky, která slouží i jako doklad o platbě.

4.7.  Hotovostní platba podléhá evidenci tržeb tzv. „EET“ -> Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a od kupní Smlouvy o dodávce vstupenek, které kupující zakoupil.

5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní Smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání v několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, a to vyplněním vzorového formuláře s názvem „Odstoupení od smlouvy“ a následné zaslání tohoto dokumentu na adresu Prodávajícího. Bezplatné zaslání je možné učinit na emailovou adresu s naskenovaným nebo vyfoceným dokumentem.

5.3.  V případě odstoupení od kupní Smlouvy dle čl. 5.2. Obchodních podmínek se kupní Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení sdělení Prodávajícímu o odstoupení od kupní Smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.  V případě odstoupení od kupní Smlouvy dle čl. 5.2. Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do třiceti (30) dnů od převzetí zakoupeného zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.5.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.  V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.  Je-li Prodávající podle kupní Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.  V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

7.  REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1.  Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zakoupeného zboží od Prodávajícího.

7.2.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.5.  Ustanovení uvedená v čl. 7.3. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.6.  Postup vyřizování reklamací:

Objednavatel může reklamaci uplatnit písemně nebo elektronickou poštou u Prodávajícího na adrese uvedené výše v čl. 1.1. Obchodních podmínek.

Z reklamace musí být zřejmé zejména:

 • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště);
 • předmět reklamace, případně čeho se Kupující domáhá;
 • komu je reklamace určena;
 • datum podání reklamace a
 • podpis Kupujícího nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

7.7.  Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené výše v čl. 7.6. Obchodních podmínek, bude považována za neoprávněnou.

7.8.  Lhůta pro vyřízení reklamace je třicet (30) dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace Kupujícím. Za den uplatnění reklamace se považuje:

 • při poštovních zásilkách den doručení reklamace na adresu Prodávajícího uvedené výše v čl. 1.1. Obchodních podmínek;
 • při doručení elektronickou poštou den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty Prodávajícího uvedené výše v čl. 1.1. Obchodních podmínek.

7.9.  Ostatní právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky.

7.10.  V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní Smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Úřední inspektorát – oddělení ADR, sídlící na adrese: Štěpánkova 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz, Webové stránky: www.coi.cz/informace-o-adr/.

7.11.  Prodávající je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat, a to i bez předchozího upozornění.

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.  Kupující v případě zakoupení vstupenky je povinen seznámit se Návštěvním řádem Šiklova mlýna. Zakoupením vstupenky a jejím užití Kupující a/nebo třetí osoba, která vstupenky od Kupujícího obdržela stvrzuje, že tyto pokyny četl/a a bez výhrad akceptuje.

8.3.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.  PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu Smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.2.  Zásada ochrany osobních údajů je sepsána v samostatném platném dokumentu, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Aktuální znění Ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněnou na internetových stránkách www.sikland.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

10.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, které si zakoupil na Elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, které se úzce týkají zakoupeného zboží na Elektronickou adresu kupujícího. Toto prohlášení může Kupující kdykoliv odvolat, zasláním odpovědi „nemám zájem o zasílání“ nebo kliknutím na tlačítko „odhlášení ze zasílání newsletteru“.

11.  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1.  Aktuální znění Obchodních podmínek a Reklamačního řádu bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.sikland.cz/eshop/obchodni-podminky.

11.2.  Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho vydáním a planě nahrazují předchozí Obchodní podmínky a Reklamační řád.

Ve Zvoli dne 26. 10. 2020

Rezervovat ubytování