Návštěvní řád

Návštěvní řád slouží k dodržování příslušných právních předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků v zábavním parku Šikland (dále jen „Šikland“). Každý návštěvník je povinen obeznámit se před vstupem do parku Šikland s tímto návštěvním řádem. Uhrazením ceny vstupu do parku Šikland a následným vstupem do parku návštěvník vyjadřuje výslovný souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele.

1. Vstup do zábavního parku Šikland

1.1. Vstup do parku Šikland je možný jen během otevírací doby s platnou vstupenkou. Informace o systému vstupů a plateb Vám poskytnou zaměstnanci pokladny. Park Šikland se dělí na několik částí, do vybraných částí (Biotop a Active park) je zapotřebí dokoupit zvláštní vstup. Jednotlivé části parku se řídí tímto návštěvním řádem, který je navíc doplněn o specifické nařízení a předpisy (dodatky), které jsou vždy uvedeny u vstupu do jednotlivé části parku, a to vždy v jeho provozním řádu.

1.2. Provozní doba Šikland je pouze v letní sezóně, tj.  zpravidla od poloviny června do konce školních letních prázdnin. Termín letní sezony je vždy oficiálně zveřejněn v ceníku vstupného na www.sikland.cz a při vstupu do parku. V letní sezóně je park otevřen nonstop. Provozní doba jednotlivých atrakcí je stanovena provozovatelem a je uvedena u jednotlivých atrakcí. Mimo letní sezónu je Šikland otevřený pouze pro mimořádné a soukromé akce či školní a skupinové výlety. 

1.3. Děti do 15 let věku mají vstup povolen v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod osoby mladší 15 let je za ni během celého pobytu v zábavním parku Šikland odpovědný.

1.4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo uzavřít některé části Šikland, resp. atrakce a provozovny v případě nutné údržby a/nebo z objektivních důvodů (plná kapacita, nepříznivé počasí, bouře, snížená viditelnost, úřední zákaz) a/nebo konání společensko-sportovní akce bez nároku na vrácení vstupného.

1.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení denního programu či mimořádné akce v případě objektivních důvodů (nepříznivé počasí nebo úřední zákaz) bez nároku na vrácení vstupného.

1.6. Do zábavního parku Šikland:

a) Je vstup se zvířaty povolen pouze za předpokladu, že bude zvíře opatřeno náhubkem a bude na krátkém vodítku nebo v uzavřené přepravní tašce. Návštěvníci s koněm jsou povinni se prokázat platným veterinárním osvědčením a zvíře nahlásit v Informační kanceláři.

b) Je vstup cyklistům povolen pouze za předpokladu, že v areálu nebudou svá kola osedlávat, nýbrž je budou vodit. Také je mohou přivázat, a to pouze na vyhrazených místech.

c) Je zakázáno vnášet jakékoliv vlastní alkoholické nápoje nebo omamné látky, přičemž osoba, která tento zákaz poruší, bude neprodleně vykázána bez nároku na vrácení vstupného. Připouští se konzumace alkoholických nápojů v malém množství v místech k tomu určených, za podmínky že se jedná o osobu starší 18 let, nedochází k obtěžování ostatních návštěvníků a není ohrožena bezpečnost konzumenta ani jiných návštěvníků. Provozovatel je pak oprávněn odmítnout podání alkoholického nápoje těm osobám, u nichž má podezření, že jsou pod vlivem alkoholu či nesplňují věkový limit. V případě požití, byť i jen malého množství alkoholu či omamných látek, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za újmu na zdraví či škodu způsobenou v souvislosti s požitím alkoholických nápojů.

d) Je vnášení a držení zbraní povoleno. Držitelé zbraní (i plynových) jsou povinni přihlásit svou zbraň, včetně platného zbrojního průkazu, u zbrojíře tohoto areálu (Gun Smith), kde jim bude zbraň zaregistrována a vydáno povolení k nošení zbraně v areálu. Držitelé zbraní jsou dále povinni dodržovat všeobecné předpisy a zákony pro držitele zbrojních průkazů, zbraní a střeliv a místní vyhlášku.

2. Provozní pokyny pro návštěvníky

2.1. Každý návštěvník je povinen dbát na ochranu a bezpečnost vlastního zdraví jako i na ochranu a bezpečnost ostatních.

2.2. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní hygienu a dodržovat čistotu na místech a zařízeních, které využívá.

2.3. Klenoty, peníze a jiné cenné věci je návštěvník povinen uschovat v místech k tomu určených. Pokud si návštěvník klenoty, peníze a jiné cenné věci neuzamkne v trezorových skřínkách, provozovatel není odpovědný za případnou škodu, která by mohla na věcech vzniknout.

2.4. Předměty nalezené v areálu Šikland jsou návštěvníci povinni odevzdat odpovědnému zaměstnanci v Informační kanceláři – vedoucímu směny. Všechny cenné a drobné předměty se uchovávají po dobu 30 kalendářních dnů a jsou k vyzvednutí v Informační kanceláři. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají taktéž informační kanceláři. V případě drobných předmětů je možná písemná domluva (info@sikland.cz) na způsobu jejich předání – poštou nebo zásilkovou službou na náklady návštěvníka. V případě cenností je nutné osobní převzetí spojené s prokázáním totožnosti a identifikací ztracené věci.

2.5. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení,které se nachází v parku Šikland a jsou povinni nahradit škody, které byly způsobeny jejich konáním (úmyslným nebo z nedbalosti) na majetku provozovatele a/nebo majetku třetích osob.

2.6. Při využívání atrakcí v zábavním parku Šikland je návštěvník povinen řídit se provozním řádem příslušné atrakce,umístěným u vstupu na atrakci, dbát na zvýšenou opatrnost a dodržovat pokyny osoby zodpovědné za atrakci. Vstup na atrakce je na vlastní odpovědnost.

2.7. Návštěvníci jsou povinni v celém areálu Šikland dodržovat pokyny personálu a bezpečnostní služby.

2.8. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují,včetně schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu povahy zařízení. Hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

2.9. V případě úrazu, poranění, zranění či nevolnosti je návštěvník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit v Informační kanceláři, kde s ním bude sepsán záznam o úrazu. Lékárnička pro poskytnutí první pomoci je umístěna v Informační kanceláři a na dalších vyznačených místech v areálu. Za poranění a úrazy způsobené vlastní nedbalostí, porušením nařízení, neopatrností nebo porušením Návštěvního řádu a/nebo provozního řádu jednotlivých atrakcí, provozovatel neodpovídá.

2.10. V případě nebezpečí či požáru apod. je návštěvník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit v Informační kanceláři nebo na recepci hotelu Colorado Grand. Ohlašovna požáru se nachází v Informační kanceláři nebo na recepci hotelu Colorado Grand. Hasicí přístroje jsou rozmístěny po celém areálu ve vyznačeném prostoru. Jejich manipulace a použití je povolena pouze osobám k tomu oprávněným.

2.11. Přístup a rychlost připojení přes volnou a bezplatnou Wi-Fi síť v parku Šikland je limitována kapacitními možnostmi příslušného technického zařízení, která je závislá na celkové kapacitě návštěvníků parku Šikland využívajících tuto síť. Provozovatel nezodpovídá za použití bezplatné Wi-Fi sítě.

2.12. V době od 22:00 do 06:00 hodin je návštěvník povinen dodržovat noční klid. V době konání sobotní diskotéky je noční klid posunutý od 01:00 do 06:00 hodin.

3. V zábavním parku Šikland je zakázáno:

3.1. Kouření ve všech vnitřních prostorách, na tribuně a v blízkosti atrakcí. Vztahuje se i na elektronické cigarety.

3.2. Vstupovat na atrakce nebo se účastnit aktivně programu s ostrými a cennými předměty, jídlem, pitím nebo se žvýkačkou.

3.3. Křičet, pískat, běhat na mokrých plochách, vytvářet nadměrný hluk, rušit ostatní návštěvníky, předbíhat se na atrakcích.

3.4. Svévolně přemísťovat stoly, židle či lavice, zařízení a instalovat nábytek. Ničit vybavení a zařízení a plýtvat vodou.

3.5. Prát prádlo a mýt se nebo vstupovat do vodního toku mimo prostory k tomu určené.

3.6. Vyžadovat od personálu služby odporující návštěvnímu řádu. Podplácet personál nebo jakkoliv jinak se pokusit získat výhodu oproti ostatním návštěvníkům.

3.7. Vstupovat do prostor vyhrazených pro personál, resp. do prostor označených zákazem vstupu nebo do prostor určených pro opačné pohlaví.

3.8. Bezdůvodně volat o pomoc.

3.9. Vstupovat do výběhů, natahovat ruce či další části těla přes ohrady nebo mříže. Dotýkat se nebo jakkoliv zasahovat do elektrického ohradníku.

3.10. Dotýkat se a krmit zvířata bez předchozího souhlasu odpovědného personálu.

3.11. Trhat nebo jakkoliv upravovat rostliny v areálu a v přilehlém okolí.

3.12. Rozdělávat nebo manipulovat s otevřeným ohněm mimo vyznačené místo (tábořiště), vypouštět balónková přání či jakkoliv jinak rozšiřovat otevřený oheň.

3.13. Jakkoliv svým chováním narušovat divadelní a jiná představení.

3.14. Parkovat na místech, která k tomu nejsou určena. Vjíždět do zákazu vjezdu nebo parkovat na zákazu stání. Provozovatel je oprávněn vozidlo parkující mimo vyznačené místo (parkoviště pro návštěvníky) odtáhnout na náklady návštěvníka.

3.15. Stanovat nebo přespávat na místech, která k tomu nejsou určena. Ubytovat se bez řádného nahlášení na recepci hotelu nebo informačním centru hlavní brány.

3.16. Aktivně se účastnit programu nebo využití atrakce pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. V případě požití, byť i jen malého množství alkoholu či omamných látek, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za újmu na zdraví či škodu způsobenou v souvislosti s použitím atrakce či účasti na programu.

3.17. Bez souhlasu provozovatele pořizovat audiovizuální díla za účelem komerčního prodeje.

4. Vyloučení návštěvníka ze zábavního parku Šikland

4.1. Z parku Šikland může být vykázán návštěvník bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného, který:

a)     Navzdory předešlému upozornění příslušného zaměstnance provozovatele nedodržuje udělený pokyn a/nebo návštěvní řád či provozní řád atrakce.

b)     Je opilý a pod vlivem omamných látek a svým chováním tak ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků, čistotu a samotný chod parku Šikland.

c)      Svým chováním ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků, čistotu a samotný chod parku Šikland.

4.2. V případě, že návštěvník v těchto případech neopustí na vyzvání Šikland dobrovolně, může provozovatel požádat o zakročení bezpečnostní službu nebo příslušníky Policie ČR.

5. Obecná ustanovení

5.1. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance provozovatele.

5.2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule, případně jiné upozornění a nesmí je ničit, poškozovat nebo odstraňovat.

5.3. Návštěvníci jsou povinni opustit Šikland a atrakce do ukončení provozní doby.

5.4. Případnou reklamaci služeb Šikland a zboží zde zakoupené je vhodné uplatnit bezprostředně při návštěvě, písemně do reklamační knihy, která se nachází na Informační kanceláři. Nebo následně na adrese: Pro West company, s.r.o. ; Zvole 49, 592 56 Zvole nad Pernštejnem korespondenčně, osobně v provozní době zveřejněné na stránkách www.sikland.cz, případně také emailem info@sikland.cz. Do reklamační knihy lze zaznamenat i případná přání, otázky či stížnosti.

5.5. V případě, že dojde mezi námi a návštěvníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může návštěvník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Úřední inspektorát – oddělení ADR ; Štěpánkova 15, 120 00 Praha 2 ; E-mail: adr@coi.cz ; Web: www.coi.cz/informace-o-adr/.

5.6. Park může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru vstup veřejnosti zakázán.

5.7. V případě nepříznivého počasí jako jsou např. bouře nebo silný vítr, jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni na pokyn personálu opustit atrakce. Jestli se návštěvník rozhodne předčasně opustit park Šikland z důvodu nepříznivého počasí, provozovatel mu není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem ho odškodnit.

5.8. Provozovatel si vyhrazuje právo z bezpečnostních důvodů upravit provozní dobu jednotlivých atrakcí v parku Šikland v případě nepříznivého počasí jako je déšť, bouře, silný vítr, tma, mlha, snížená viditelnost či z technických příčin nebo úředního zákazu. V případě výše uvedených skutečností provozovatel není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem návštěvníka odškodnit.

5.9. Provozovatel může v průběhu otevírací doby pořizovat fotografie, audio nebo videozáznam, na kterých se mohou objevit návštěvníci parku Šikland. Pořizování výše uvedených záznamů je v oprávněném zájmu provozovatele a využívá je k propagaci své hlavní činnosti. Všichni návštěvníci parku Šikland jsou o skutečnosti, že v průběhu jejich návštěvy bude pořizování jakéhokoli typu záznamu probíhat, informování předem, nejpozději na pokladnách.

5.10. Návštěvníci zakoupením vstupenky výslovně souhlasí s pořizováním fotografií nebo video záznamů návštěvníků areálu a s jejich volným použitím pro účely propagace parku a souvisejících služeb parku Šikland.

5.11. Park Šikland je hlídán bezpečnostní agenturou a kamerami se záznamem, který provozovatel uchovává po zákonitou dobu k zajištění bezpečnosti a prokázání neoprávněného jednání. Pořízené záběry je provozovatel oprávněn předat Policii ČR či se soudním příkazem dalším osobám. V případě zjištění krádeže, ublížení na zdraví či další neoprávněné jednání je přivolána Policie ČR a pachatel předán k dalšímu šetření.

6. Prohlášení o ochraně osobních údajů

6.1. Návštěvník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Návštěvník má právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.2. Zásada ochrany osobních údajů je sepsána v samostatném platném dokumentu, který je nedílnou součástí Provozního řádu. Aktuální znění zásady ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.sikland.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

6.3. Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 2.7.2021 a plně nahrazuje předchozí návštěvní řád.

Platné od: 2.července 2021

Provozovatel: Pro West company, s.r.o.

Zastoupen: Bc.Kateřina Šiklová

Sídlo společnosti: Zvole 49, 592 56 Zvole nad Pernštejnem 

IČ: 09191798

Firma je zapsána v obchodním rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 117712/KSBR

Adresa provozovny: Pro West company, s.r.o.

Zvole 49, 592 56 Zvole nad Pernštejnem

Kontaktní údaje: Tel.: +420 602 750 130; E-mail: info@sikland.cz; Web: www.sikland.cz

Rezervovat ubytování